Algemene voorwaarden

Definities

Isabelle Wouters is coach. De coach is degene cq. de rechtspersoon die de coaching verzorgt. De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten. De klant is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een traject. Een traject is een serie van individuele gesprekken met de coach.

Overmacht

Indien een gesprek door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach een nieuwe datum en tijd voorstellen. De coach is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of klant mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een gesprek.

Afmelden en verzetten van een gesprek

De klant kan zich voor een gesprek tot 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden is de opdrachtgever het volledige bedrag van het betreffende gesprek verschuldigd.

Betaling

De opdrachtgever krijgt een factuur die binnen 14 dagen na afloop van het gesprek of het gehele traject betaald dient te zijn.

Aantal gesprekken

Voorafgaand aan een traject vindt een kennismaking met de coach plaats. Tijdens deze kennismaking wordt een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat waarschijnlijk nodig is. Mocht in de praktijk blijken dat meer of minder gesprekken nodig zijn, dan kan in overleg het aantal worden aangepast. De klant neemt steeds zélf het initiatief door de coach te mailen. Als je oefeningen meekrijgt, dan zijn die een integraal onderdeel van de coaching.

Uitsluitingen

Coaching is bedoeld om je verder te helpen in de zoektocht omtrent loopbaan of ondernemings- gerelateerde vragen. Snelle resultaten worden alleen gehaald als je lekker in je vel zit. Als je nog andere klachten hebt, of als er complexere thema's spelen, dan zal ik je vrijblijvend adviseren om een ander traject te volgen of doorverwijzen naar een andere organisatie. Mochten tijdens het gesprek verborgen thema's aan het licht komen, waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken klant en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een ander traject ingaan.

Rechten en plichten

Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de klant van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na het gesprek of traject. De klant is verplicht om bij de aanmelding alle benodigde en relevante informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het traject. De klant wordt verzocht om instructies tijdens het gesprek op te volgen en/of om zich thuis gedegen voor te bereiden. Huiswerk kan een wezenlijk onderdeel zijn van het traject.